Home Services Products Careers Contact
Info

Privacy policy

Mi smo trgovačko društvo DeepIT d.o.o. za usluge (dalje u tekstu: „DeepIT“, „mi“, „naše“, „svoje“) s registriranim sjedištem na adresi Jaruščica 1 E, 10 020 Zagreb, Hrvatska, OIB: 28917545089. Naše poslovne djelatnosti obuhvaćaju pružanje različitih IT usluga, kao na primjer razvoj različitih programskih rješenja, pružanje savjetodavnih usluga u odnosu na informatizaciju, a posebno smo specijalizirani za primjenu naprednih informacijskih tehnologija u poslovnim sustavima.

Ako imate pitanja u vezi ove Opće obavijesti o obradi osobnih podataka (dalje u tekstu: „Opća obavijest“), kao i druga pitanja u odnosu na prikupljanje, obradu i zaštitu Vaših osobnih podataka, slobodno kontaktirajte našeg službenika za zaštitu podataka na sljedeću adresu elektroničke pošte: privacy@deepit.hr ili pisanim putem na sljedeću adresu: Jaruščica 1 E, 10 020 Zagreb, Hrvatska.

Kako bi u potpunosti razumjeli i shvatili našu Opću obavijest, ljubazno Vas molimo da pažljivo pročitate definicije pojmova koje navodimo niže u tekstu. Radi se o pojmovima koji se spominju u ovoj Općoj obavijesti te su važni za razumijevanje informacija koje Vam pružamo putem iste.

Opća uredba znači UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka);

Obrada znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

Osobni podatci znači svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (ispitanik);

Ispitanik znači pojedinac čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi; pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca;

Voditelj obrade znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka;

Zajednički voditelji obrade znači dvoje ili više voditelja obrade koji zajednički odrede svrhe i načine obrade osobnih podataka;

Izvršitelj obrade znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade;

Primatelj znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, neovisno o tome je li on treća strana;

Treća strana znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje nije ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade ni osobe koje su ovlaštene za obradu osobnih podataka pod izravnom nadležnošću voditelja obrade ili izvršitelja obrade;

Privola ispitanika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose;

Povreda osobnih podataka znači kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani;

Nadzorno tijelo znači neovisno tijelo javne vlasti koje je osnovala država članica; u Republici Hrvatskoj to je Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP), Selska cesta 136, 10 000 Zagreb, Hrvatska;

Europska unija znači međuvladina i nadnacionalna organizacija 27 europskih država kojoj su ciljevi gospodarska i politička integracija europskoga kontinenta;

Međunarodna organizacija znači organizacija i njezina podređena tijela uređena međunarodnim javnim pravom ili bilo koje drugo tijelo koje su sporazumom ili na osnovi sporazuma osnovale dvije ili više zemalja.

U ovoj Općoj obavijest navodimo sve važne informacije o obradi i zaštiti Vaših osobnih podataka koje provodimo u našim poslovnim procesima, a sve kako je propisano odredbama Opće uredbe.

S obzirom na poslovne procese u kojima obrađujemo osobne podatke, DeepIT može imati ulogu voditelja obrade ili ulogu izvršitelja brade. Ova Opća obavijest gotovo u cijelosti se odnosi na DeepIT u ulozi voditelja obrade. Situacije kada je DeepIT u ulozi izvršitelja obrade posebno su naznačene u ovoj Općoj obavijesti.

Također, sve važne informacije o obradi i zaštiti osobnih podataka naših zaposlenika nalaze se u posebnoj Obavijesti o obradi osobnih podataka za zaposlenike, a koja je dio naše interne dokumentacije.

Opća obavijest sadržava sljedeće informacije:

 • naš naziv, adresu našeg registriranog sjedišta i naš OIB,
 • kontakt podatke našeg službenika za zaštitu podataka,
 • kategorije ispitanika čije osobne podatke obrađujemo,
 • kategorije osobnih podataka koje obrađujemo,
 • svrhe i pravne osnove obrade osobnih podataka koju vršimo,
 • objašnjenje legitimnog interesa kao pravne osnove obrade osobnih podataka,
 • kategorije primatelja osobnih podataka,
 • opis prava ispitanika i načine ostvarivanja istih,
 • objašnjenje prijenosa osobnih podataka trećim zemljama i međunarodnim organizacijama,
 • objašnjenje profiliranja i automatiziranog donošenja pojedinačnih odluka temeljem obrade osobnih podataka,
 • navođenje i opis zaštitnih mjera koje koristimo,
 • navođenje kriterija za određivanje rokova pohrane osobnih podataka,
 • druge važne informacije koje smo Vam obvezni pružiti temeljem Opće uredbe.

O promjenama i / ili dopunama informacija u Općoj obavijesti, informirat ćemo Vas na vrijeme i putem naših redovnih kanala komunikacije (putem poruka elektroničke pošte, putem naše službene mrežne stranice i slično).

Svi izrazi koji se koriste u Općoj obavijesti, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Kako bi lakše pronašli tražene informacije, iste pružamo u odnosu na kategorije ispitanika (kandidati za zaposlenike, kandidati za vanjske suradnike i kandidati za obavljanje studentskog posla) te za svaku kategoriju ispitanika navodimo kategorije osobnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo, kao i svrhe te pravne osnove obrade.

Kandidati za zaposlenike

Ako ste zainteresirani za rad u DeepIT-u, prikupljamo i obrađujemo Vaše osobne podatke, a koje ste nam Vi sami pružili tijekom inicijalne komunikacije ili slanjem životopisa i druge popratne dokumentacije (na primjer molbe za posao, pisma preporuke i slično).

Prikupljamo i obrađujemo sljedeće kategorije Vaših osobnih podataka:

 • Identifikacijski podatci: ime i prezime.
 • Lokacijski podatci: adresa (naziv ulice i kućni broj, poštanski broj i grad).
 • Kontakt podatci: broj telefona i / ili mobitela, adresa elektroničke pošte.
 • Podatci o obrazovanju / edukacijama / treninzima: završeni stupnjevi obrazovanja, dodatno završene edukacije ili treninzi, sudjelovanja na konferencijama i projektima i slično (varira ovisno o podatcima koji se navode u životopisu i popratnoj dokumentaciji kandidata).
 • Podatci o radnom iskustvu: prethodna radna mjesta, prethodni poslodavci, razdoblja rada kod prethodnih poslodavaca, opisi prethodnih radnih zadataka i slično (varira ovisno o podatcima koji se navode u životopisu i popratnoj dokumentaciji kandidata).
 • Podatci o osobnim karakteristikama / vještinama: znanje jezika, komunikacijske vještine, organizacijske vještine, rukovoditeljske vještine, poslovne vještine, digitalne vještine, kategorija vozačke dozvole i slično (varira ovisno o podatcima koji se navode u životopisu i popratnoj dokumentaciji kandidata).
 • Ostali podatci: fotografija (ako se nalazi u životopisu i popratnoj dokumentaciji kandidata), ostali osobni podatci sadržani u životopisu i drugoj popratnoj dokumentaciji.

Navedene osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe i na temelju sljedećih pravnih osnova:

 • U svrhu ostvarivanja inicijalnog kontakta (komunikacije) putem odabranih kanala (na primjer elektronička pošta, telefon / mobitel i slično). Na primjer, kada Vaše kontakt podatke dobijemo posredno (putem preporuke), iste obrađujemo zbog ostvarivanja inicijalnog kontakta (komunikacije) s Vama. U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest naš legitiman interes (članak 6. stavak 1. točka f Opće uredbe).
 • U svrhu poduzimanja radnji potrebnih za odabir najboljeg kandidata, dakle ostvarivanje uvida u životopis i ostalu zaprimljenu popratnu dokumentaciju, prosljeđivanje životopisa i popratne dokumentacije određenim našim klijentima (više vidjeti u sljedećem odlomku), odabir kandidata za razgovor za posao, organizacija razgovora za posao, provedba razgovora za posao te naknadno kontaktiranje kandidata vezano za ishod razgovora za posao. Na primjer, primitkom Vašeg životopisa i ostale popratne dokumentacije ostvarujemo uvid u (obrađujemo) Vaše osobne podatke kako bi odabrali najadekvatnije kandidate za razgovor za posao. U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest naš legitiman interes (članak 6. stavak 1. točka f Opće uredbe).
 • U svrhu daljnjeg čuvanja (zadržavanja) Vaših osobnih podataka, odnosno životopisa i popratne dokumentacije za buduće eventualno zapošljavanje. Na primjer, ako niste trenutno odabrani za zaposlenika na radno mjestu za koje ste aplicirali, a mi bi htjeli i dalje zadržati Vaše osobne podatke, odnosno životopis i popratnu dokumentaciju zbog mogućeg budućeg kontaktiranja u slučaju novog postupka zapošljavanja. U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest Vaša privola (članak 6. stavak 1. točka a Opće uredbe).
 • U svrhu ispunjavanja naših zakonskih dužnosti, odnosno poštivanja primjenjivih propisa i suradnje s nadležnim tijelima i službama. Na primjer, prilikom provedbe zakonskog nadzora našeg poslovanja od strane nadležnih državnih tijela, ista ostvaruju uvid u svu našu dokumentaciju, uključujući i uvid u Vaše životopise, odnosno Vaše osobne podatke sadržane u istima. U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest poštivanje naših pravnih obveza (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).

Temeljem ugovornog odnosa s određenim klijentima, neki od zaposlenika DeepIT-a dužni su obavljati rad na različitim mjestima, odnosno kod određenih naših klijenata. U tu svrhu, ako ste kandidat za radno mjesto kojem je u opisu radnih zadataka navedeno i obavljanje rada na različitim mjestima, prosljeđujemo Vaš životopis i popratnu dokumentaciju određenim našim klijentima. Prilikom prosljeđivanja Vašeg životopisa i popratne dokumentacije u potpunosti anonimiziramo one osobne podatke putem kojih se može ili postoji mogućnost utvrđivanja Vašeg identiteta kao ispitanika.

Kandidati za vanjske suradnike

Ako ste zainteresirani za suradnju s DeepIT-em, prikupljamo i obrađujemo Vaše osobne podatke, a koje ste nam Vi sami pružili tijekom inicijalne komunikacije ili slanjem životopisa i druge popratne dokumentacije (na primjer molbe za suradnju, pisma preporuke i slično).

Prikupljamo i obrađujemo sljedeće kategorije Vaših osobnih podataka:

 • Identifikacijski podatci: ime i prezime / naziv, OIB.
 • Lokacijski podatci: adresa (naziv ulice i kućni broj, poštanski broj i grad).
 • Kontakt podatci: broj telefona i / ili mobitela, adresa elektroničke pošte.
 • Podatci o obrazovanju / edukacijama / treninzima: završeni stupnjevi obrazovanja, dodatno završene edukacije ili treninzi, sudjelovanja na konferencijama i projektima i slično (varira ovisno o podatcima koji se navode u životopisu i popratnoj dokumentaciji kandidata).
 • Podatci o radnom iskustvu: prethodna radna mjesta, prethodni poslodavci, razdoblja rada kod prethodnih poslodavaca, opisi prethodnih radnih zadataka i slično (varira ovisno o podatcima koji se navode u životopisu i popratnoj dokumentaciji kandidata).
 • Podatci o osobnim karakteristikama / vještinama: znanje jezika, komunikacijske vještine, organizacijske vještine, rukovoditeljske vještine, poslovne vještine, digitalne vještine, kategorija vozačke dozvole i slično (varira ovisno o podatcima koji se navode u životopisu i popratnoj dokumentaciji kandidata).
 • Ostali podatci: fotografija (ako se nalazi u životopisu i popratnoj dokumentaciji kandidata), ostali osobni podatci sadržani u životopisu i drugoj popratnoj dokumentaciji.

Navedene osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe i na temelju sljedećih pravnih osnova:

 • U svrhu ostvarivanja inicijalnog kontakta (komunikacije) putem odabranih kanala (na primjer elektronička pošta, telefon / mobitel i slično). Na primjer, kada Vaše kontakt podatke dobijemo posredno (putem preporuke), iste obrađujemo zbog ostvarivanja inicijalnog kontakta (komunikacije) s Vama. U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest naš legitiman interes (članak 6. stavak 1. točka f Opće uredbe).
 • U svrhu poduzimanja radnji potrebnih za odabir najboljeg kandidata, dakle ostvarivanje uvida u životopis i ostalu zaprimljenu popratnu dokumentaciju, prosljeđivanje životopisa i popratne dokumentacije određenim našim klijentima (više vidjeti u sljedećem odlomku), odabir kandidata za razgovor o suradnji, organizacija razgovora o suradnji, provedba razgovora o suradnji te naknadno kontaktiranje kandidata vezano za ishod razgovora o suradnji. Na primjer, primitkom Vašeg životopisa i ostale popratne dokumentacije ostvarujemo uvid u (obrađujemo) Vaše osobne podatke kako bi odabrali najadekvatnije kandidate za razgovor o suradnji. U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest naš legitiman interes (članak 6. stavak 1. točka f Opće uredbe).
 • U svrhu daljnjeg čuvanja (zadržavanja) Vaših osobnih podataka, odnosno životopisa i popratne dokumentacije za buduće eventualne suradnje. Na primjer, ako niste trenutno odabrani za vanjskog suradnika, a mi bi htjeli i dalje zadržati Vaše osobne podatke, odnosno životopis i popratnu dokumentaciju zbog mogućeg budućeg kontaktiranja u slučaju novog traženja vanjskih suradnika. U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest Vaša privola (članak 6. stavak 1. točka a Opće uredbe).
 • U svrhu ispunjavanja naših zakonskih dužnosti, odnosno poštivanja primjenjivih propisa i suradnje s nadležnim tijelima i službama. Na primjer, prilikom provedbe zakonskog nadzora našeg poslovanja od strane nadležnih državnih tijela, ista ostvaruju uvid u svu našu dokumentaciju, uključujući i uvid u Vaše životopise, odnosno Vaše osobne podatke sadržane u istima. U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest poštivanje naših pravnih obveza (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).

Temeljem ugovornog odnosa s određenim klijentima, neki od vanjskih suradnika DeepIT-a dužni su obavljati rad na različitim mjestima, odnosno kod određenih naših klijenata. U tu svrhu, ako ste kandidat za vanjskog suradnika kojem je u opisu radnih zadataka navedeno i obavljanje rada na različitim mjestima, prosljeđujemo Vaš životopis i popratnu dokumentaciju određenim našim klijentima. Prilikom prosljeđivanja Vašeg životopisa i popratne dokumentacije u potpunosti anonimiziramo one osobne podatke putem kojih se može ili postoji mogućnost utvrđivanja Vašeg identiteta kao ispitanika.

Kandidati za obavljanje studentskog posla

Ako ste zainteresirani za obavljanje studentskog posla u DeepIT-u, prikupljamo i obrađujemo Vaše osobne podatke, a koje ste nam Vi sami pružili tijekom inicijalne komunikacije ili slanjem životopisa i druge popratne dokumentacije (na primjer molbe za obavljanje studentskog posla, pisma preporuke i slično).

Prikupljamo i obrađujemo sljedeće kategorije Vaših osobnih podataka:

 • Identifikacijski podatci: ime i prezime.
 • Lokacijski podatci: adresa (naziv ulice i kućni broj, poštanski broj i grad).
 • Kontakt podatci: broj telefona i / ili mobitela, adresa elektroničke pošte.
 • Podatci o obrazovanju / edukacijama / treninzima: završeni stupnjevi obrazovanja i trenutno pohađani studiji, dodatno završene edukacije ili treninzi, sudjelovanja na konferencijama i projektima i slično (varira ovisno o podatcima koji se navode u životopisu i popratnoj dokumentaciji kandidata).
 • Podatci o iskustvu rada na studentskim poslovima: prethodni studentski poslovi, prethodni poslodavci, razdoblja obavljanja studentskih poslova kod prethodnih poslodavaca, opisi prethodnih radnih zadataka i slično (varira ovisno o podatcima koji se navode u životopisu i popratnoj dokumentaciji kandidata).
 • Podatci o osobnim karakteristikama / vještinama: znanje jezika, komunikacijske vještine, organizacijske vještine, rukovoditeljske vještine, poslovne vještine, digitalne vještine, kategorija vozačke dozvole i slično (varira ovisno o podatcima koji se navode u životopisu i popratnoj dokumentaciji kandidata).
 • Ostali podatci: fotografija (ako se nalazi u životopisu i popratnoj dokumentaciji kandidata), ostali osobni podatci sadržani u životopisu i drugoj popratnoj dokumentaciji.

Navedene osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe i na temelju sljedećih pravnih osnova:

 • U svrhu ostvarivanja inicijalnog kontakta (komunikacije) putem odabranih kanala (na primjer elektronička pošta, telefon / mobitel i slično). Na primjer, kada nam pošaljete Vaš životopis i popratnu dokumentaciju, obrađujemo Vaše kontakt podatke zbog ostvarivanja inicijalnog kontakta (komunikacije) s Vama. U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest naš legitiman interes (članak 6. stavak 1. točka f Opće uredbe).
 • U svrhu poduzimanja radnji potrebnih za odabir najboljeg kandidata, dakle ostvarivanje uvida u životopis i ostalu zaprimljenu popratnu dokumentaciju, odabir kandidata za razgovor za obavljanje studentskog posla, organizacija razgovora za obavljanje studentskog posla, provedba razgovora za obavljanje studentskog posla te naknadno kontaktiranje kandidata vezano za ishod razgovora za obavljanje studentskog posla. Na primjer, prilikom organizacije razgovora s Vama kao kandidatom za obavljanje studentskog posla, obrađujemo Vaše kontakt podatke kako bi Vas mogli kontaktirati vezano za termin razgovora. U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest naš legitiman interes (članak 6. stavak 1. točka f Opće uredbe).
 • U svrhu daljnjeg čuvanja (zadržavanja) Vaših osobnih podataka, odnosno životopisa i popratne dokumentacije za buduće studentske poslove. Na primjer, ako ste nam samoinicijativno poslali Vaš životopis i popratnu dokumentaciju, a trenutno nemamo potrebe za obavljanjem studentskog posla, no želimo zadržati Vaše osobne podatke, odnosno životopis i popratnu dokumentaciju zbog mogućeg budućeg kontaktiranja u slučaju potrebe za obavljanjem studentskog posla. U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest Vaša privola (članak 6. stavak 1. točka a Opće uredbe).
 • U svrhu ispunjavanja naših zakonskih dužnosti, odnosno poštivanja primjenjivih propisa i suradnje s nadležnim tijelima i službama. Na primjer, prilikom provedbe zakonskog nadzora našeg poslovanja od strane nadležnih državnih tijela, ista ostvaruju uvid u svu našu dokumentaciju, uključujući i uvid u Vaše životopise, odnosno Vaše osobne podatke sadržane u istima. U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest poštivanje naših pravnih obveza (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).

Kako bi lakše pronašli tražene informacije, iste pružamo u odnosu na kategorije ispitanika (odgovorne i kontakt osobe naših klijenata pravnih osoba te naših poslovnih partnera pravnih osoba) te za svaku kategoriju ispitanika navodimo kategorije osobnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo, kao i svrhe te pravne osnove obrade.

Odgovorne i kontakt osobe naših klijenata pravnih osoba

Ako ste odgovorna ili kontakt osoba kod našeg potencijalnog ili postojećeg klijenta pravne osobe, prikupljamo i obrađujemo Vaše osobne podatke ovisno o potrebama našeg potencijalnog ili postojećeg poslovnog odnosa. Prikupljamo i obrađujemo one osobne podatke koje ste nam Vi sami pružili tijekom inicijalne komunikacije ili koje smo prikupili prilikom uspostave i održavanja našeg poslovnog odnosa.

Prikupljamo i obrađujemo sljedeće kategorije Vaših osobnih podataka:

 • Identifikacijski podatci: ime i prezime.
 • Kontakt podatci: broj telefona i / ili mobitela, adresa elektroničke pošte.
 • Podatci u vezi s radnim odnosom: veza s klijentom pravnom osobom (osnivač, direktor, zaposlenik i slično).
 • Ostali podatci: tvrtka klijenta pravne osobe.

Navedene osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe i na temelju sljedećih pravnih osnova:

 • U svrhu ostvarivanja inicijalnog kontakta (komunikacije), kao i u svrhu daljnje redovne komunikacije putem odabranih kanala (na primjer elektronička pošta, telefon / mobitel i slično). Na primjer, ako ste kontakt osoba kod našeg klijenta pravne osobe, obrađujemo Vaše osobne podatke kao dio redovnih radnji u okviru našeg poslovnog odnosa, kao što je redovna poslovna komunikacija, organizacija sastanaka, odgovaranje na upite i slično. U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest naš legitiman interes (članak 6. stavak 1. točka f Opće uredbe).
 • U svrhu ostvarivanja prava i obveza iz ugovornog odnosa s klijentom pravnom osobom. Na primjer, ako ste odgovorna osoba koja zastupa našeg klijenta pravnu osobu te ste zaduženi za potpisivanje poslovne dokumentacije klijenta, obrađujemo Vaše osobne podatke kako bi mogli ostvarivati poslovni odnos s klijentom pravnom osobom. U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest naš legitiman interes (članak 6. stavak 1. točka f Opće uredbe).
 • U svrhu slanja prigodnih čestitki, poklona, obavijesti i poziva u sklopu poslovnog odnosa s klijentom pravnom osobom. Na primjer, ako ste kontakt ili odgovorna osoba kod našeg klijenta pravne osobe te s Vama ostvarujemo redovnu poslovnu suradnju, obrađujemo Vaše osobne podatke zbog slanja prigodne božićne čestitke i poklona. U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest naš legitiman interes (članak 6. stavak 1. točka f Opće uredbe).
 • U svrhu ispunjavanja naših zakonskih dužnosti, odnosno poštivanja primjenjivih propisa i suradnje s nadležnim tijelima i službama. Na primjer, prilikom provedbe zakonskog nadzora našeg poslovanja od strane nadležnih državnih tijela, ista ostvaruju uvid u svu našu dokumentaciju, uključujući i uvid u dokumentaciju koja sadržava Vaše osobne podatke s obzirom na Vašu ulogu kontakt ili odgovorne osobe kod našeg klijenta pravne osobe. U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest poštivanje naših pravnih obveza (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).

Odgovorne i kontakt osobe naših poslovnih partnera pravnih osoba

Ako ste odgovorna ili kontakt osoba kod našeg potencijalnog ili postojećeg poslovnog partnera pravne osobe, prikupljamo i obrađujemo Vaše osobne podatke ovisno o potrebama našeg potencijalnog ili postojećeg poslovnog (partnerskog) odnosa. Prikupljamo i obrađujemo one osobne podatke koje ste nam Vi sami pružili tijekom inicijalne komunikacije ili koje smo prikupili prilikom uspostave i održavanja našeg poslovnog (partnerskog) odnosa.

Prikupljamo i obrađujemo sljedeće kategorije Vaših osobnih podataka:

 • Identifikacijski podatci: ime i prezime.
 • Kontakt podatci: broj telefona i / ili mobitela, adresa elektroničke pošte.
 • Podatci u vezi s radnim odnosom: veza s poslovnim partnerom pravnom osobom (osnivač, direktor, zaposlenik i slično).

Navedene osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe i na temelju sljedećih pravnih osnova:

 • U svrhu ostvarivanja inicijalnog kontakta (komunikacije), kao i u svrhu daljnje redovne komunikacije putem odabranih kanala (na primjer elektronička pošta, telefon / mobitel i slično). Na primjer, ako ste kontakt osoba kod našeg poslovnog partnera pravne osobe, obrađujemo Vaše osobne podatke kao dio redovnih radnji u okviru našeg poslovnog (partnerskog) odnosa, kao što je redovna poslovna komunikacija, organizacija sastanaka, odgovaranje na upite i slično. U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest naš legitiman interes (članak 6. stavak 1. točka f Opće uredbe).
 • U svrhu ostvarivanja prava i obveza iz ugovornog odnosa s poslovnim partnerom pravnom osobom. Na primjer, ako ste odgovorna osoba koja zastupa našeg poslovnog partnera pravnu osobu te ste zaduženi za potpisivanje poslovne dokumentacije partnera, obrađujemo Vaše osobne podatke kako bi mogli ostvarivati poslovni odnos s poslovnim partnerom pravnom osobom. U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest naš legitiman interes (članak 6. stavak 1. točka f Opće uredbe).
 • U svrhu ispunjavanja naših zakonskih dužnosti, odnosno poštivanja primjenjivih propisa i suradnje s nadležnim tijelima i službama. Na primjer, prilikom provedbe zakonskog nadzora našeg poslovanja od strane nadležnih državnih tijela, ista ostvaruju uvid u svu našu dokumentaciju, uključujući i uvid u dokumentaciju koja sadržava Vaše osobne podatke s obzirom na Vašu ulogu kontakt ili odgovorne osobe kod našeg poslovnog partnera pravne osobe. U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest poštivanje naših pravnih obveza (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).

Kako bi lakše pronašli tražene informacije, iste pružamo u odnosu na kategorije ispitanika (posjetitelji naše mrežne stranice i pošiljatelji upita) te za svaku kategoriju ispitanika navodimo kategorije osobnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo, kao i svrhe te pravne osnove obrade.

Posjetitelji naše mrežne stranice

Ako ste posjetitelj naše mrežne stranice www.deepit.hr, trenutno ne prikupljamo i ne obrađujemo Vaše osobne podatke. Dakle, trenutno naša mrežna stranica ne prikuplja Vaše osobne podatke, niti automatski, niti uz Vaš pristanak.

U slučaju promjene ovog poslovnog procesa i početka prikupljanja Vaših osobnih podataka, obavijestit ćemo Vas bez odgađanja i na primjeren način (putem uobičajenog kanala komunikacije).

Pošiljatelji upita

Ako nam šaljete upit koristeći se poveznicom ili navedenim kontaktom na našoj mrežnoj stranici ili ste dobili naš kontakt na neki drugi način, prikupljamo i obrađujemo Vaše osobne podatke. Prikupljamo i obrađujemo one osobne podatke koje ste nam Vi sami pružili tijekom inicijalne komunikacije, odnosno koje smo prikupili tijekom naše komunikacije.

Prikupljamo i obrađujemo sljedeće kategorije Vaših osobnih podataka:

 • Identifikacijski podatci: ime i prezime.
 • Kontakt podatci: broj telefona i / ili mobitela, adresa elektroničke pošte.
 • Ostali podatci: sadržaj komunikacije (ako sadržava osobne podatke).

Navedene osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe i na temelju sljedećih pravnih osnova:

 • U svrhu ostvarivanja kontakta i odgovaranja na Vaš upit. Na primjer, ako nam pošaljete upit putem elektroničke pošte, obrađujemo Vaše kontakt podatke kako bi Vam mogli dati potpun i točan odgovor na Vaš upit putem zatraženog komunikacijskog kanala. U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest naš legitiman interes (članak 6. stavak 1. točka f Opće uredbe).
 • U svrhu ispunjavanja naših zakonskih dužnosti, odnosno poštivanja primjenjivih propisa i suradnje s nadležnim tijelima i službama. Na primjer, prilikom provedbe zakonskog nadzora našeg poslovanja od strane nadležnih državnih tijela, ista ostvaruju uvid u cjelokupno naše poslovanje, uključujući i u podatke koje smo prikupili temeljem Vašeg poslanog upita i naše daljnje komunikacije. U tom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest poštivanje naših pravnih obveza (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).

U svrhu zaštite osoba i imovine, DeepIT prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke putem videonadzora, a temeljem pravne osnove legitimnog interesa (članak 6. stavak 1. točka f Opće uredbe). Videonadzor je postavljen na svim ulazima / izlazima u / iz poslovnih prostorija. Prije ulaska u prostor snimanja postavljene su obavijesti upozorenja na kojima se nalaze sve važne informacije u vezi obrade osobnih podataka putem videonadzora.

Snimke možemo dostaviti na zahtjev nadležnim tijelima (na primjer policiji) ako je potrebno za provođenje postupaka temeljem primjenjivih propisa.

Snimke dobivene putem videonadzora čuvamo najviše 6 (šest) mjeseci, osim ako je primjenjivim propisima definiran duži rok čuvanja ili ako su dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku.

DeepIT ima otvorene račune na nekim društvenim mrežama, a kojima se može pristupiti (između ostalog) i putem poveznica na našim mrežnim stranicama.

DeepIT (za sada) ima otvoren račun na društvenoj mreži LinkedIn (www.linkedin.com/company/deepit/) u svrhu promoviranja svojih djelatnosti, stupanja u kontakt i komunikacije s potencijalnim ili postojećim klijentima i slično.

Naša mrežna stranica sadržava poveznice koje vode na naš račun na društvenoj mreži LinkedIn, čija pravila privatnosti mogu biti drukčija od naših. Sve informacije i materijale koje nam ustupate putem društvene mreže, kao i sva komunikacija koja se odvija putem društvene mreže je na vlastiti rizik. DeepIT nije odgovoran za postupanje korisnika društvene mreže, kao ni za postupanje same društvene mreže. Vaša interakcija s društvenom mrežom u odnosu na obradu Vaših osobnih podataka uređena je politikom privatnosti te društvene mreže.

Više o politici privatnosti društvene mreže koju mi koristimo, možete pronaći na sljedećoj poveznici: www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

DeepIT koristi legitiman interes kao pravnu osnovu za obradu određenih Vaših osobnih podataka. U prethodnim odlomcima ove Opće obavijesti navodimo za koje kategorije ispitanika i osobnih podataka te za koje svrhe koristimo legitiman interes kao pravnu osnovu.

Prethodno obradi Vaših osobnih podataka čija je pravna osnova naš legitiman interes, uzimamo u obzir Vaše interese i temeljna prava te slobode, kao i Vaša razumna očekivanja o obradi osobnih podataka u našem međusobnom odnosu.

Kako bi dokazali postojanje našeg legitimnog interesa provodimo analizu legitimnog interesa posebno za svaki proces obrade osobnih podataka gdje je legitiman interes pravna osnova obrade. Analiza legitimnog interesa sastoji se od tri dijela: testa svrhovitosti, testa nužnosti i testa ravnoteže te svi dijelovi moraju imati pozitivan ishod kako bi mogli koristiti legitiman interes kao pravnu osnovu obrade osobnih podataka.

Ukoliko želite izvršiti uvid u provedene analize legitimnog interesa, a koje se odnose na procese obrade Vaših osobnih podataka, možete nam se obratiti sa zahtjevom na adresu elektroničke pošte privacy@deepit.hr ili pisanim putem na sljedeću adresu: Jaruščica 1 E, 10 020 Zagreb, Hrvatska.

Ako je pružanje osobnih podataka zakonska ili ugovorna obveza ili uvjet nužan za sklapanje ugovora, na mjestu prikupljanja Vaših osobnih podataka jasno ćemo Vas obavijestiti o tome je li pružanje osobnih podataka obvezno ili ne te koje su moguće posljedice ako ne pružite osobne podatke.

Naši trenutni poslovni procesi u kojima dolazi do obrade Vaših osobnih podataka ne obuhvaćaju izradu Vašeg profila, kao ni automatizirano donošenje odluka temeljem Vaših osobnih podataka.

U slučaju uvođenja ovakvih tehnika obrade Vaših osobnih podataka, adekvatno ćemo Vas obavijestiti, kao i upozoriti na Vaše pravo da se na Vas ne mora odnositi odluka donesena isključivo na automatiziranoj obradi Vaših osobnih podataka, uključujući izradu profila.

Prema Vašim osobnim podatcima postupamo povjerljivo te ih štitimo u skladu s primjenjivim propisima (međunarodnim, europskim i nacionalnim) te najboljom važećom praksom.

Određene kategorije primatelja, kojima otkrivamo osobne podatke ispitanika, obrađuju Vaše osobne podatke. U slučaju kada predmetnim primateljima DeepIT otkrije Vaše osobne podatke, vodimo računa o tome da imamo valjanu pravnu osnovu te da je poslovanje primatelja Vaših osobnih podataka usklađeno s Općom uredbom i drugim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Niže navodimo kategorije primatelja Vaših osobnih podataka uz kratak opis našeg odnosa.

Izvršitelji obrade kao primatelji Vaših osobnih podataka

Primatelji Vaših osobnih podataka, između ostalog, mogu biti i naši izvršitelji obrade.

Kada izvršitelji obrade provode obradu Vaših osobnih podataka u naše ime, odabiremo one izvršitelje obrade koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera. Također, svaki odnos s izvršiteljem obrade u odnosu na obradu osobnih podataka uređen je posebnim ugovorom o obradi osobnih podataka.

Naši izvršitelji obrade koji mogu biti primatelji Vaših osobnih podataka, pružaju nam usluge potrebne za naše svakodnevno poslovanje:

 • izvršitelji obrade kao naši vanjski suradnici koji nam pružaju dodatnu operativnu podršku (IT usluge, dizajnerske usluge, usluge izrade i održavanja naše mrežne stranice i slično),
 • povremeni izvršitelji obrade ovisno o potrebama našeg poslovanja (usluge prevođenja dokumentacije, usluge izrade marketinških materijala i slično).

Samostalni voditelji obrade kao primatelji Vaših osobnih podataka

Primatelji Vaših osobnih podataka, između ostalog, mogu biti i drugi samostalni voditelji obrade.

Naime, temeljem naše pravne obveze ili legitimnog interesa omogućavamo obradu Vaših osobnih podataka drugim samostalnim voditeljima obrade. S obzirom na ulogu samostalnih voditelja obrade, isti su dužni voditi brigu o Vašim osobnim podatcima temeljem primjenjivih propisa, vlastitih internih procedura i pravila struke.

Samostalni voditelji obrade koji mogu biti primatelji Vaših osobnih podataka, naši su klijenti, ali i pružatelji određenih vrsta usluga važnih za naše zakonito poslovanje:

 • samostalni voditelji obrade kao naši klijenti (uvid u životopise kandidata za zaposlenike i kandidata za vanjske suradnike u svrhu obavljanja rada na različitim mjestima i slično),
 • samostalni voditelji obrade kao pružatelji usluga usklađivanja našeg poslovanja s primjenjivim propisima (pravno savjetovanje, porezno savjetovanje, revizije i slično).

Nadležna tijela vlasti kao primatelji Vaših osobnih podataka

Primatelji Vaših osobnih podataka, između ostalog, mogu biti i nadležna tijela vlasti.

Nadležna tijela vlasti postupaju u okviru svojih zakonskih ovlaštenja i temeljem istih mogu obrađivati Vaše osobne podatke.

DeepIT ima zakonsku obvezu otkriti Vaše osobne podatke nadležnim tijelima vlasti kao primateljima Vaših osobnih podataka (provođenje nadzora, provođenje inspekcija, postavljanje ili obrana pravnih zahtjeva i slično).

DeepIT kao izvršitelj obrade

S obzirom na našu djelatnost, prilikom pružanja određenih vrsta usluga našim klijentima, DeepIT ima ulogu izvršitelja obrade.

Ulogu izvršitelja obrade imamo u sljedećim situacijama:

 • prilikom instalacije i održavanja naših programskih rješenja na infrastrukturi naših klijenata,
 • prilikom pružanja našeg programskog rješenja u obliku softvera kao usluge (SaaS) našim klijentima,
 • prilikom poslovne suradnje s našim klijentima, odnosno prilikom obavljanja rada naših zaposlenika na različitim mjestima.

Ako Vaše osobne podatke obrađujemo u jednoj od navedenih situacija gdje se nalazimo u ulozi izvršitelja obrade, voditelj obrade dužan Vas je informirati o svim detaljima obrade Vaših osobnih podataka.

Sve zahtjeve u odnosu na obradu Vaših osobnih podataka dužni ste uputiti voditelju obrade koji će, u slučaju da se zahtjev odnosi na obradu koju vrši DeepIT kao izvršitelj obrade, obavijestiti DeepIT o predmetnom zahtjevu.

Svi odnosi s voditeljima obrade u kojima smo mi izvršitelji obrade uređeni su posebnim ugovorom o obradi osobnih podataka, a kojim se definiraju detalji obrade Vaših osobnih podataka.

Informacije o točnim nazivima svih primatelja Vaših osobnih podataka, možete zatražiti slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte privacy@deepit.hr ili pisanim putem na sljedeću adresu: Jaruščica 1 E, 10  020 Zagreb, Hrvatska.

U svakodnevnom poslovanju DeepIT-a ne dolazi do te nastojimo izbjegavati prijenos Vaših osobnih podataka trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama. Trećim zemljama smatraju se sve one zemlje koje nisu članice Europske unije.

Ako dođe do prijenosa Vaših osobnih podataka trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama, na vrijeme ćemo Vas obavijestiti o svim pojedinostima prijenosa (uključujući i o kojim trećim zemljama i međunarodnim organizacijama se radi) te relevantnim zaštitnim mjerama koje koristimo.

U slučaju prijenosa Vaših osobnih podataka trećim zemljama, naše interne procedure predviđaju pristup od dva koraka kako bi predmetni prijenos bio dozvoljen. Prvi korak se sastoji od identificiranja pravne osnove prijenosa (uključujući Vašu privolu ako nema druge relevantne pravne osnove), dok u drugom koraku osiguravamo dodatne mjere zaštite prijenosa, a sve u skladu s odredbama poglavlja V. Opće uredbe.

DeepIT u vrijeme određivanja sredstva obrade i u vrijeme same obrade provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kojima štiti Vaše osobne podatke, pritom uzimajući u obzir najnovija dostignuća, trošak provedbe te prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade. Također, svaki naš poslovni proces koji uključuje obradu osobnih podataka prošao je analizu rizika i po potrebi procjenu učinka na zaštitu podataka, čime procjenjujemo rizik i ozbiljnost za Vaša prava i slobode kao ispitanika u odnosu na pojedinu obradu Vaših osobnih podataka.

Naše tehničke i organizacijske mjere osiguravaju učinkovitu primjenu načela zaštite osobnih podataka, poput načela smanjenja količine podataka, načela ograničavanja svrhe, načela cjelovitosti i povjerljivosti i tako dalje.

Naše tehničke i organizacijske mjere dijelimo u tri skupine: mjere kojima osiguravamo povjerljivost, mjere kojima osiguravamo integritet i mjere kojima osiguravamo dostupnost osobnih podataka te otpornost naših sustava obrade.

Mjere kojima osiguravamo povjerljivost Vaših osobnih podataka uključuju, ali nisu ograničene na, opću fizičku kontrolu pristupa, opću logičku kontrolu pristupa, posebnu kontrolu pristupa osobnim podatcima, odvajanje osobnih podataka i slično.

Mjere kojima osiguravamo integritet Vaših osobnih podataka uključuju, ali nisu ograničene na, kontrolu u slučaju prijenosa osobnih podataka, kontrolu prilikom unosa osobnih podataka u naše sustave obrade i slično.

Mjere kojima osiguravamo dostupnost Vaših osobnih podataka te otpornost naših sustava obrade uključuju, ali nisu ograničene na, kontrolu dostupnosti, otpornost naših sustava obrade, pseudonimizaciju i enkripciju kada je to moguće, periodične revizije, procjene i evaluacije našeg poslovanja u odnosu na zaštitu osobnih podataka i slično.

Razdoblja pohrane Vaših osobnih podataka mogu varirati ovisno o kategorijama osobnih podataka koje obrađujemo, svrhama te pravnim osnovama obrade Vaših osobnih podataka (kriteriji kojima se vodimo prilikom izračuna razdoblja pohrane osobnih podataka).

Niže navodimo opće rokove pohrane Vaših osobnih podataka, no molimo Vas da budete svjesni kako predmetni rokovi mogu varirati ovisno o specifičnim situacijama obrade.

Detaljna razdoblja pohrane Vaših osobnih podataka, definirana su našim internim aktom. Ako želite dobiti detaljnije informacije o razdobljima pohrane Vaših osobnih podataka, možete nam se obratiti sa zahtjevom na adresu elektroničke pošte privacy@deepit.hr ili pisanim putem na sljedeću adresu: Jaruščica 1 E, 10 020 Zagreb, Hrvatska.

Kada je primjenjivim propisima definirano razdoblje u kojem smo obvezni pohranjivati Vaše osobne podatke, čuvamo ih u razdoblju predviđenom primjenjivim propisima te brišemo u dodatnom razdoblju od 3 (tri) mjeseca.

Kada smo s Vama potpisali ugovor i kada ne postoji primjenjivim propisima definirano razdoblje u kojem smo obvezni pohranjivati Vaše osobne podatke, čuvamo ih za cijelo vrijeme trajanja našeg ugovornog odnosa te brišemo u dodatnom razdoblju od 3 (tri) mjeseca od dana prestanka ugovornog odnosa. Sam ugovor i ostalu popratnu dokumentaciju koja se tiče našeg odnosa, čuvamo trajno kao dio poslovne dokumentacije.

Kada Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem pravne osnove našeg legitimnog interesa, čuvamo ih za cijelo razdoblje postojanja našeg legitimnog interesa te brišemo u dodatnom razdoblju od 3 (tri) mjeseca od prestanka postojanja našeg legitimnog interesa.

Kada Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem Vaše privole, čuvamo ih sve dok ne povučete Vašu privolu. Kada povučete Vašu privolu, brišemo Vaše osobne podatke u najkraćem mogućem razdoblju. Ako ste nam dali Vašu privolu za određeno razdoblje, istekom predmetnog razdoblja, brišemo Vaše osobne podatke u najkraćem mogućem vremenu.

Kao ispitanik čije osobne podatke obrađujemo, imate pravo ostvarivati niže navedena prava.

Vaša prava možete ostvariti slanjem zahtjeva na sljedeću adresu elektroničke pošte: privacy@deepit.hr ili pisanim slanjem zahtjeva na sljedeću adresu: Jaruščica 1 E, 10 020 Zagreb, Hrvatska.

Kako bi Vam mogli pružiti točne i potpune informacije u najkraćem mogućem roku, molimo da Vaš zahtjev sadržava sljedeće:

 1. Naslov elektroničke poruke ili pisanog zahtjeva: „Zahtjev za ostvarivanjem prava ispitanika;
 2. Nužne informacije o Vašem identitetu kako bi mogli pronaći Vaše osobne podatke (na primjer Vaše ime, prezime, OIB i slično);
 3. Naziv prava koje želite ostvariti (vidjeti nazive i opise prava niže);
 4. Informacije o kanalu komunikacije (na primjer Vaša adresa elektroničke pošte ili kućna adresa) na koji želite da Vam dostavimo naš odgovor.

Također, kako bi Vam olakšali ostvarivanje Vaših prava, na našim mrežnim stranicama možete pronaći obrazac s već definiranim poljima koja je potrebno popuniti prilikom upućivanja zahtjeva za ostvarivanjem prava.

Prilikom podnošenja zahtjeva za ostvarivanjem prava, DeepIT u slučaju opravdane sumnje u pogledu Vašeg identiteta, ima pravo zatražiti pružanje dodatnih informacija koje su neophodne kako bi utvrdili Vaš identitet.

Na Vaš zahtjev odgovaramo u roku od mjesec dana od dana primitka Vašeg zahtjeva. Predmetni rok ćemo produžiti za dodatna dva mjeseca ako se radi o više Vaših složenih zahtjeva. Detaljno i na vrijeme ćemo Vas obavijestiti o produženju roka za odgovor i razlozima istog.

Sve informacije koje Vam pružimo u odnosu na Vaš zahtjev za ostvarenjem prava, kao i naša komunikacija, pružaju se bez naknade. No, ako opetovano primamo Vaše neutemeljene i pretjerane zahtjeve, možemo naplatiti razumnu naknadu naših administrativnih troškova nastalih prilikom pružanja informacija i postupanja po zahtjevu.

Kada podnošenjem zahtjeva ostvarujete svoja prava, obrađujemo Vaše osobne podatke kako bi mogli udovoljiti Vašem zahtjevu, a sve u skladu s odredbama Opće uredbe.

Pravo na pristup informacijama

Kao ispitanik, imate pravo tražiti od nas potvrdu obrađujemo li Vaše osobne podatke te ako ih obrađujemo, pristup Vašim osobnim podatcima i relevantnim informacijama u odnosu na iste (informacije o svrhama obrade, kategorijama Vaših osobnih podataka koje obrađujemo, kategorijama primatelja kojima otkrivamo Vaše osobne podatke, predviđenim razdobljima pohrane Vaših osobnih podataka i tako dalje).

Također, osiguravamo Vam besplatnu kopiju osobnih podataka koje obrađujemo.

Pravo na ispravak

Kao ispitanik čije osobne podatke obrađujemo, imate pravo ishoditi ispravak Vaših netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade, imate pravo zatražiti dopunu Vaših nepotpunih osobnih podataka, između ostalog i davanjem dodatne izjave.

Pravo na brisanje („pravo na zaborav“)

Kao ispitanik čije osobne podatke obrađujemo, imate pravo ishoditi brisanje Vaših osobnih podataka ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • Vaši osobni podatci nisu više nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni,
 • povukli ste Vašu privolu koja je bila jedina pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka,
 • uložili ste prigovor na obradu Vaših osobnih podataka temeljenu na legitimnom interesu, odnosno ako se radi o obradi za potrebe izravnog marketinga,
 • Vaši osobni podatci nezakonito su obrađeni,
 • Vaši osobni podatci moraju se brisati radi poštivanja pravne obveze koja proizlazi iz prava Europske unije ili Republike Hrvatske.

Pravo na brisanje ne možete koristiti pod određenim uvjetima definiranim u članku 17. stavku 3. Opće uredbe. Ako imate pitanja u vezi uvjeta pod kojima ne možete ostvariti svoje pravo na brisanje, ali i pitanja u odnosu na ostvarivanje Vaših prava općenito, možete nam se obratiti s upitom na adresu elektroničke pošte privacy@deepit.hr ili pisanim putem na sljedeću adresu: Jaruščica 1 E, 10 020 Zagreb, Hrvatska.

Ako smo javno objavili Vaše osobne podatke koje smo dužni obrisati, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i trošak provedbe, poduzet ćemo razumne mjere kako bi obrisali Vaše javno objavljene osobne podatke, poveznice do istih, njihove kopije ili rekonstrukcije. Pritom, nismo odgovorni za Vaše javno objavljene osobne podatke na javnim izvorima kojima ne upravljamo.

Pravo na ograničenje obrade

Kao ispitanik čije osobne podatke obrađujemo, imate pravo ishoditi ograničenje obrade Vaših osobnih podataka ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • osporavate točnost Vaših osobnih podataka na razdoblje u kojem provjeravamo točnost Vaših osobnih podataka,
 • obrada Vaših osobnih podataka je nezakonita, no protivite se brisanju istih,
 • Vaši osobni podatci nam više nisu potrebni, no Vi ih tražite zbog postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva,
 • uložili ste prigovor na obradu Vaših osobnih podataka temeljenu na legitimnom interesu te očekujete potvrdu jačine legitimnih razloga.

Unatoč Vašem zahtjevu za ostvarivanjem prava na ograničenje obrade, možemo nastaviti obrađivati Vaše osobne podatke uz Vašu privolu, zbog postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, zaštite prava druge fizičke ili pravne osobe te zbog važnog javnog interesa Europske unije ili države članice.

Metode koje koristimo kako bi Vam omogućili ostvarivanje Vašeg prava na ograničenje obrade, između ostalog, obuhvaćaju privremeno premještanje Vaših osobnih podataka u drugi / e sustav / e obrade, posebno označavanje Vaših osobnih podataka u sustavu / ima kao onih čija je obrada trenutno ograničena, privremeno onemogućavanje obrade Vaših osobnih podataka, privremeno uklanjanje Vaših osobnih podataka s naših javno dostupnih izvora (na primjer naše mrežne stranice ako je primjenjivo) i slično. Metode koje primjenjujemo će varirati ovisno o vrstama obrade Vaših osobnih podataka.

Pravo na prenosivost

Kao ispitanik čije osobne podatke obrađujemo, imate pravo zaprimiti Vaše osobne podatke u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ih prenijeti drugom voditelju obrade ako se obrada Vaših osobnih podataka temelji na privoli ili ugovoru te se obrada provodi automatiziranim putem.

Pravo na prenosivost Vaših osobnih podataka ne smije negativno utjecati na prava i slobode drugih.

Pravo na prigovor

Kao ispitanik čije osobne podatke obrađujemo, imate pravo na temelju svoje posebne situacije uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka, a koje obrađujemo temeljem našeg legitimnog interesa i / ili za potrebe izravnog marketinga, što uključuje i izradu profila.

Pravo na povlačenje privole

Kao ispitanik čije osobne podatke obrađujemo na temelju privole kao pravne osnove, imate pravo u svakom trenutku povući svoju privolu. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade Vaših osobnih podataka na temelju privole, a prije njezina povlačenja.

Pravo na prigovor nadzornom tijelu

Kao ispitanik čije osobne podatke obrađujemo, u svakom trenutku imate pravo na prigovor neovisnom tijelu javne vlasti za zaštitu osobnih podataka.

Neovisno tijelo javne vlasti u Republici Hrvatskoj jest Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) sa sjedištem na adresi Selska cesta 136, 10 000 Zagreb, Hrvatska. AZOP možete kontaktirati putem elektroničke pošte na adresu azop@azop.hr, pozivom na broj 00385 (0)1 4609-000 ili pisanim putem na navedenu adresu sjedišta.

Više informacija o AZOP-u možete pronaći na njihovim mrežnim stranicama www.azop.hr.

Back to Info Share this content Facebook Twitter LinkedIn